9am-10am

Enskripsyon & Dejene


10am

Byenveni nan Gran Bri a!

Marcia Olivo (li/li/li), Direktè Egzekitif, Sant Pou Travayè  Nan Miami

Jasmen Rogers-Shaw (li/li/li), Sèks Jistis Koòdonatè, Sant Pou Travayè  Nan Miami


10:15am 

Ki sa li vle di pou bay fanm ak tifi nwa vale/ Poukisa nou bezwen goumen pou  fanm ak tifi nwa


10:30am

Opening Panel: Building a Revolutionary Black Feminist Movement in Florida

Denise Perry (li/li/li), Fondatè, Òganizasyon  Nwa pou Lidèchip ak Diyite (BOLD)

Wakumi Douglas (li/li/li), Direktè Egzekitif, Sè Nanm Lidèchip Kolektif

June Barrett (yo/yo/yo menm), Travayè Manm Domestik, Sant Pou Travayè  Nan Miami

Sheena Meade (li/li/li), Direktè Patenarya Estratejik ak Pwojè Espesyal, Dwa Restriktirasyon Kowalisyon nan Florid

Francesca Menes (li/li/li), Pwogrè Lokal Eta Koòdonatè Florid, Sant pou Demokrasi Popilè

Stass Schmeidt (yo/yo/yo menm), Ko-fondatè, Rèv Defansès & Spring up

Emley Batista (li/li/li), Manm  Jenès, Pouvwa U Sant pou Chanjman Sosyal


Manje Midi

12:00pm


Separasyon Gwoup yo ki pral dirije avec Kominotè pa nou

 

Rakonte istwa: Fanm Nwa Pataje Gwosès ak Eksperyans Nesans nan Kominote Nwa a

Fasilite: Shameka Thomas (li/li/li) |  Pwoblèm ki kouvri: Dwa sou kò’w ak jistis repwodiksyon
Atelye sa a gen pou objektif pou ankouraje gerizon soti nan istwa-rakonte istwa ak pataje souvni. Atelye sa a gen twa objektif debaz: 1) bay yon espas ki an sekirite pou fanm ki gen koulè pou pataje istwa sou gwosès ak nesans nan Sid Florid; 2) bay yon espas resous pou fanm chanje enfòmasyon sou swen prenatal yo; ak 3) pèmèt fanm Nwa (manman ak ki pa manman) pou koute ak reprann konfyans nan chak lòt, kòm ekspè nan pwòp kò yo.

Nou se Dora Milaje: Liberasyon gèrye Atravè atensyon ak mouvman

Fasilitatè: Devan Cheaves (li / li / li) | Pwoblèm ki kouvri: Sante Mantal
Atelye sa a pral itilize yoga debitan-modere, mouvman, egzèsis respirasyon, meditasyon, kreye afimasyon enspire pa senbòl “adinkra” pou bay patisipan yo fason pou kreye pwòp pratik yo pou devlopman pwòp otonomi yo.

Mòde Bal:Manje kòm yon zouti nan lagè ak ki jan ou ka retounin batay

Fasilitatè: Tarah Hines (li / li / li) | Pwoblèm ki kouvri: Jistis Anviwonman, Sante Mantal, Swen Pesonel

Atravè atelye sa a  fanm ak ti fi nwa ap ankouraje pou panse plis kritik kote manje nou soti. Patisipan yo pral pataje zouti reyalis tou pou kreye chanjman pou amelyore sante jeneral kominote nou yo. Fanm ak tifi  ap kite fòmasyon sa a avèk ladrès nesesè pou yo kòmanse grandi manje pou siplemante depans ak kòman pou yo fè chwa sante lè yo ap fe makèt.

Rakonte’l: Istwa kòm Zouti pou Chanjman Sosyal

Fasilitatè: Kheyanna Suarez (li / li / li) | Pwoblèm ki kouvri: Dwa sou kò’w ak jistis repwodiksyon, Pwoblèm Konsekans pou Fanm Trans seksyèl, Vyolans Kont Fanm ak Transfòmasyon Jistis, Imigrasyon, Sante Mantal
Atelye-a sa ap ède moun kap patisipe ekri istwa yo apres patisipe nan yon ki ka fe yo rive na yon modèl defi, chwa ak rezilta. Patisipan yo pral bay ak resevwa kòmantè sou istwa yo pandan y’ap koute istwa lòt moun.

Bethunes Brilliance: Aktive Afro-futurism akademi pou Jèn

Fasilitatè: Yajaira De La Espada (li / li / li) | Pwoblèm ki kouvri: De Lekòl a Prizon  transisyon
Atelye sa a gen pou objektif pou ede patisipan yo anonse ki sa lekòl nan la vi a  sanble, pou kolektivman pwodui yon nouvo kad pou modèl lekòl modèn nou an, epi pou aprann sou modèl ki egziste deja atravè mond la  kap travay pou bay pi bon edikasyon pou. Nwa /Jòn / Jèn Endijèn.

Ann pale de sèks, Bebe!

Fasilitatè: Sheree Anderson (li / li / li)| Pwoblèm ki kouvri: Dwa sou kò’w ak jistis repwodiksyon,, Sante Mantal
Apre atelye sa a, patisipan ap konnen ki jan pou kategorize kesyon adolesan sou sante seksyèl nan twa kategori jeneral ak delivre repons pou kesyon sa yo le l sèvi avèk metòd ABLE. Apre atelye sa a, patisipan yo pral demontre  le yo ap delivre mesaj pozitif sou sante seksyèl avec jèn.

Fè pi bon pase pitit fi manman ou

Fasilitatè: Karen Pandy-Cherry (li / li / li) | Pwoblèm ki kouvri: Sante Mantal

Mwen konnen jan manman m 'renmen m' anpil, mwen dwe admèt, li te pran m 'deseni yo pou’m  defèt kèk nan pwogram nan prejidis li enstile. Pandan ane sa yo mwen te vin konprann ke jan pou pran swen tet mwen, mwen bezwen tounen pi bon fanm ki manman m' te anseye  enstale nan. Objektif nan atelye sa a, fok nou yo konprann ke byennèt souvan vle di pale pou tèt ou, parle byen fò ak deranje lè sa nesesè, e ou pa jan bezwen pè, ou toujou limyè  nan chanm lan.

Efè espere: Yon Atelye Burlesque

Fasilitatè: Desiree Parkman (li / li / li) | Pwoblèm ki kouvri: Sante Mantal

Se yon danse klas, ki fet pou anbrase epi pou pèmèt fanm viv byen ak kò yo. Pa gen pwoblèm gwosè, fòm, pwa. Kò a bèl, sensual, ak plen nan favè Bondye. Mouvman ss se yon zouti abilite.  Dans sa te toujou yon fason ki pote moun ansanm.

Bò nwa nan bon sosyal: "Ekonomize" Gen lòt ki ka kite ou raze, rsant ak mouri

Fasilitatè: Ebonni Bryant (li / li / li) | Pwoblèm ki kouvri: Sante Mantal, Pran Swen ko’w
Atelye a pral kòmanse ak Ebonni ki pral pale de eksperyans li nan espas sosyal antreprenarya ak kouman pou devlope sipòt. Aktivite sa ap ede chanj atitid

alantou pou moun ki bay san yo pa resevwa ak sa ou dwe fè lè ou vle devlope relasyon pi fò pou ou pa gen kò kraz. Patisipan yo ta dwe rive ak espesifik, onèt fason yo fatige nan travay  yo ap fè a / oswa ki jan yo fè li. Fasilitatè ak lòt patisipan yo pral ofri diferan fason yo te siksè, enpak ak enfliyan.

Povrete espirityèl: Ki jan sikoloji osidantal fe negatif enpak sou sante mantal nan moun nwa nan dyaspora a

Fasilitatè: Dr Pamela Hall (li / li / li) | Pwoblèm ki kouvri: Sante Mantal
Atelye sa a pral montre enpòtans espirityalite pou detèmine byennèt mantal pou nwa ki soti nan dyaspora a. Nouvo ide ki  prezante yo pral demontre wòl sikoloji lwès la te jwe nan asimilasyon moun nwa yo nan dyaspora a nan yon sistèm ki ka mennen nan povrete espirityèl.

Jwenn Sante nan Pwezi ak Kreyativite

Fasilitatè: Lora L. Mitchell (li / li / li) | Pwoblèm ki kouvri: Sante Mantal
Travay sa a pral ede patisipan yo aprann kouman pou itilize ekriti ak kreyativite pou ede bati, retabli, ak kenbe sante nan lavi yo ak nan kominote yo.

Dans Afro-Fusion: kò ki ap danse se kò solid

Fasilitatè: Carmen Antonetty (li / li / li) | Pwoblèm ki kouvri: Dwa sou kò’w ak jistis repwodiksyon
Klas dans sa a ap bay anrichisman kiltirèl epi li pral bay omaj nan rasin nou an, pandan li ap tou elaji jwa nou. Patisipan yo pral integre tou lide, kò, ak lespri  pou yo ka eksplore dans sa ak kijan li enfòme kilti popilè.
Ranfòse kò a ak amelyore kowòdinasyon

Espas Affinity

Blan & Blan-pase Feminis sèlman - Lily Medina (li / li / li)

Cis-Gason sèlman - Rich Ejire (li / li / li) ak Asa Rogers-Shaw (li / li/ li)

Moun ki pa orijin nwa - Charo Valero (li / li / li) ak Paula Munoz (li / li / li)

1:00pm-2:15pm


Fanm ak Tiifi  Nwa ak Règleman Enpak
Chwazi yon (1) pwoblèm ke ou pasyone ou ak ki fe yo enpak sou ou plis.

Tifi Nwa genyen Enpòtans- Gwoup  Jenès | Sè Nanm Lidèchip Kolektif

Kriminalizasyon de fanm ak tifi nwa | Rèv Defansè & Sè Nanm Lidèchip Kolektif & ACLU & Valencia Gunder

Jantrifikasyon,Povrete, ak Lojman | Sant Pou Travayè  Nan Miami & Judy Lubin, Sant pou “Urban and Racial Equity”

De Lekòl a Prizon  transisyon | Pouvwa U Sant pou Chanjman Sosyal

Pwoblèm Konsekans pou Fanm Trans seksyèl | Spring Up

Fanm Nwa ak Politik Elektoral | Ashley Green, Black PAC & Jamecia Gray, Pou Lavni Nou

Fanm Nwa ak Imigrasyon | Alyans Nwa pou Jis Imigrasyon

Siviv Chanjman Klima Pandan’w Nwa: Enpak sou Fanm ak Tifi Nwa | Nancy Metayer (li/li/li), New Florida Majority Education Fund

Jistis nesans | Jamarah Amari (li/li/li), Southern Birth Justice Network

2:30pm-3:45pm


REPO

3:45pm


Ajenda Fèm: Devlop yon platfòm politik pou Fanm Nwa

Ki sa ki Ajenda Fèm la? Kouman nou bati yon platfòm politik pou Fanm ak Tifi Nwa? | Jasmen Rogers-Shaw

Defansè 101:  Ki kote nou kòmanse? | Francesca Menes

Diskisyon:

Si nou te viv nan yon sosyete ki bay fanm ak tifi nwa vale::

  • Ki jan kominote nou ta sanble?
  • Ki pwoblèm gouvènman nou ta adrese?
  • Ki solisyon politik nou ta mete devan?
  • Ki solisyon kominote nou ta mete devan?

4:00pm-6:00pm


Koulye a, ki sa?

6:00pm